Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cái nghiền (bột...)