Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thầy dạy giáo lý đạo Hồi