Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mulligrubs /'mʌligrʌbz/  

  • Danh từ
    (thông tục) trạng thái buồn bực rầu rĩ
    bệnh đau bụng