Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    đố [cửa sổ]

    * Các từ tương tự:
    mullioned