Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intentionally /in'ten∫ənəli/  

  • Phó từ
    [một cách] cố tình, [một cách] cố ý