Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] chăm chú, [một cách] miệt mài