Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

studiously /'stju:diəsly/  /'stu:diəsli/

  • Phó từ
    [một cách] chăm học
    [một cách] cẩn thận, [một cách] kỹ lưỡng