Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] sâu sắc, [một cách] thấu suốt, [một cách] xuyên suốt