Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

piercingly /'piəsiŋli/  

  • Phó từ
    [một cách] lanh lảnh, [một cách] inh tai
    [một cách] buốt