Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  [một cách] chặt chẽ, [một cách] sát sao
  the two events are closely connected
  hai sự kiện đó liên quan chặt lẽ với nhau
  follow an argument closely
  theo dõi sát sao cuộc tranh cãi
  she closely resembles her mother
  chị ta giống mẹ lắm

  * Các từ tương tự:
  closely knit, closely-bloomed, closely-fruited, closely-knit, closely-leaved, closely-scaled