Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

closely-knit /,kləʊslinit/  

  • Tính từ
    đoàn kết gắn bó
    cộng đồng một làng nhỏ gắn bó chặt chẽ với nhau

    * Các từ tương tự:
    closely knit