Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

closely knit /,kləʊsli'nit/  

  • Tính từ
    như close-knit

    * Các từ tương tự:
    closely-knit