Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    kết dày quả; sai quả