Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ(dùng trong tính từ ghép)
    có ý định

    * Các từ tương tự:
    -intentioned