Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

-intentioned /in'ten∫nd/  

 • yếu tố tạo tính từ ghép
  có ý định (như thế nào đó)
  có ý định tốt
  có ý định xấu

  * Các từ tương tự:
  intentioned