Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  xu hướng, chiều hướng
  a tendency to fat (towards fatnessto get fat)
  xu hướng béo phị ra
  prices continue to show an upward tendency
  giá cả tiếp tục có chiều hướng tăng lên