Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

objectively /əb'dʒektivli/  

  • Phó từ
    [một cách] khách quan
    judge things objectively
    xét đoán sự vật một cách khách quan