Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Hàm mục tiêu
    Là một hàm số liên hệ mục tiêu (biến số cần tối ưu hoá) với biến số lựa chọn trong một bài toán tối ưu hoá