Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

objectiveness /ɔb'dʤektivnis/  

  • Danh từ
    tính khách quan