Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uncoloured /,ʌn'kʌləd/  

  • Tính từ
    (Mỹ uncolored)
    uncoloured by something
    không bị ảnh hưởng, không chịu tác động (của cái gì)
    ý kiến của ông ta không bị thành kiến cá nhân ảnh hưởng tới