Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

even-handed /,i:vn'hændid/  

 • Tính từ
  công bằng, không thiên vị
  even-handed justice
  công lý không thiên vị

  * Các từ tương tự:
  even-handedness