Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-possessed /,selfpə'zest/  

  • Tính từ
    bình tĩnh, điềm tĩnh