Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impartially /im'pɑ:∫əli/  

  • Phó từ
    [một cách] không thiên vị, [một cách] vô tư
    treat prisoner impartially
    đối xử vô tư với các tù nhân