Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impartialness /'impɑ:ʃi'æliti/  

  • Danh từ
    tính công bằng, tính không thiên vị, tính vô tư