Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fence-month /'fens/  /si:zn/

  • -month) /'fensmʌnθ/ (fence-time) /'fenstaim/
    danh từ
    mùa cấm săn bắn; mùa cấm câu