Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không có hàng rào, không rào dậu
    (thơ ca) bỏ ngõ, không có bảo vệ, không xây thành đắp luỹ (thành)