Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fence-season /'fens si:zn/  

  • -month) /'fensmʌnθ/ (fence-time) /'fenstaim/
    danh từ
    mùa cấm săn bắn; mùa cấm câu