Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fence-sitter /'fens sitə/  

  • Danh từ
    người giữ thái độ trung lập; người không ngả về bên nào