Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  phòng nhỏ (của tu sĩ…)
  xà lim (nhà tù)
  lỗ tổ ong
  (điện) pin
  tế bào
  chi bộ (của một đảng)

  * Các từ tương tự:
  cell address, cell constant, cell-body, cell-cycle, cella, cellar, cellar-flap, cellar-plate, cellarage