Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cellar-flap /'seləflæp/  

  • Danh từ
    cửa sập của hầm rượu