Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

apartment /ə'pɑ:tmənt/  

 • Danh từ
  (viết tắt apt)
  căn hộ
  phòng lớn; phòng sang trọng
  phòng hoàng gia

  * Các từ tương tự:
  apartment block