Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cubicle /'kju:bikl/  

  • Danh từ
    buồng con (ngăn ra từ một buồng lớn, để làm nơi thay quần áo, để ngủ…)