Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cellarage /'seləridʤ/  

  • Danh từ
    khoang hầm
    tiền thuê cất vào hầm