Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  hầm [chứa]
  a coal cellar
  hầm than
  như wine-cellar

  * Các từ tương tự:
  cellar-flap, cellar-plate, cellarage