Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cellar-plate /'seləpleit/  

  • Danh từ
    nắp hầm than