Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  mái vòm; vòm
  the vault of the church
  mái vòm nhà thờ
  the vault of heaven
  vòm trời
  hầm (để cất trữ rượu…)
  hầm cất giữ (ở ngân hàng…, nơi cất giữ an toàn các vật có giá trị)
  hầm mộ
  family vault
  hầm mộ gia đình
  Động từ
  nhảy ngựa (ngựa gỗ); nhảy sào

  * Các từ tương tự:
  vaulted, vaulter, vaulting, vaulting horse, vaulting-pole, vaulty