Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (sinh học) chu kỳ tế bào