Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ; số nhiều cellae
    phòng nội điện miếu cổ
    bộ phận bên trong ngôi nhà

    * Các từ tương tự:
    cellar, cellar-flap, cellar-plate, cellarage