Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

apportionment /ə'pɔ:∫nmənt/  

  • Danh từ
    sự chia ra từng phần, sự chia thành lô