Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contingent /kən'tindʒənt/  

 • Tính từ
  (+ on, upon) tùy thuộc vào (điều gì đó có thể xảy ra hay không)
  our success is contingent upon your continued help
  thành công của chúng tôi còn tùy thuộc vào sự giúp đỡ tiếp tục của anh
  ngẫu nhiên, bất ngờ
  contingent expenses
  những món chi tiêu bất ngờ
  a contingent advantage
  thế lợi bất ngờ
  Danh từ
  đội quân (để nhập vào một đòan quân lớn)
  a small British contingent in the U.Npeace-keeping force
  một đội quân nhỏ của Anh quốc đóng góp vào lực lượng giữ gìn hòa bình của Liên Hiệp Quốc
  nhóm người
  a large contingent from Japan was present at the conference
  một nhóm đông người Nhật Bản có mặt tại hội nghị

  * Các từ tương tự:
  Contingent valuation, contingently