Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (quân sự) lữ đoàn
    đội, đoàn
    the fire brigade
    đội cứu hỏa