Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường nghĩa xấu)
  bè phái, phe cánh
  phe cánh kình địch nhau trong đảng

  * Các từ tương tự:
  factional, factionalism