Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (chính trị)
  khối
  the Eastern bloc
  khối Đông Âu
  the Western bloc
  khối Tây Âu

  * Các từ tương tự:
  block, block address, block and tackle, block cancel character, block check character, block data, block device, block diagram, block gap