Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

block cancel character   

  • (Kỹ thuật) ký tự bỏ khối