Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

block diagram /,blɒk'daiəgræm/  

  • biểu đồ phác thảo