Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) khoảng cách (ký lục) khối