Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

block and tackle /,blɒk ənd 'tækl/  

  • giàn kéo (gồm dây dợ và ròng rọc)