Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

factionalism /'fækʃənlizm/  

  • Danh từ
    óc bè phái, tư tưởng bè phái, chủ nghĩa bè phái