Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lời kích động phản loạn; hành vi kích động phản loạn

    * Các từ tương tự:
    seditionary