Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    âm mưu chính trị bí mật
    bè đảng

    * Các từ tương tự:
    cabala, cabalism, cabalist, cabalistic, cabalistically, caballer, caballero